Категориялар
Мектептегі сабақ: басымдықтар және жетілдіру стратегиялары / Урок в школе: фокусы и стратегии улучшений
Орта білім беру педагогтерін оқыту/Обучение педагогов среднего образования
Орта білім мазмұнын жаңарту / Обновление содержания среднего образования
Lesson Study
Білім беру ұйымдарының басшыларын оқыту/ Обучение руководителей организаций образования
Педагогтердің арнайы категорияларын оқыту/ Обучение специальной категории педагогов
Кадровый резерв руководителей школ: потенциал и стратегии развития
НЗМ арналған курстар / Курсы для НИШ
АКТ құзіреттілік / ИКТ компетентность
Басымдықтар және жетілдіру стратегиялары колледжде / Фокусы и стратегии улучшения в колледже
Мұғалімдердің пәндік құзыреттерін дамыту/ Развитие предметных компетенций учителей
Бағалауға арналған тапсырмаларды әзірлеу және сараптау/ Разработка и экспертиза заданий для оценивания
Мектепке дейінгі білім беру/ Дошкольное образование
Жоғары оқу орны мен колледж оқытушыларын оқыту/ Обучение преподавателя ППС вузов и колледжей
Семинарлар/ Семинары
Конференциялар/Конференции
Оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту/ Развитие функциональной грамотности школьников
Көмек/ Помощь
Курстар тiзімі