Категориялар
Орта білім беру педагогтерін оқыту/Обучение педагогов среднего образования
Ақылы курстар / Платные курсы
Lesson Study
Білім беру ұйымдарының басшыларын оқыту/ Обучение руководителей организаций образования
Педагогтердің арнайы категорияларын оқыту/ Обучение специальной категории педагогов
НЗМ арналған курстар / Курсы для НИШ
Ауыл мектебі / Сельская школа
Басымдықтар және жетілдіру стратегиялары колледжде / Фокусы и стратегии улучшения в колледже
Мұғалімдердің пәндік құзыреттерін дамыту/ Развитие предметных компетенций учителей
Бағалауға арналған тапсырмаларды әзірлеу және сараптау/ Разработка и экспертиза заданий для оценивания
Мектепке дейінгі білім беру/ Дошкольное образование
Семинарлар/ Семинары
Конференциялар/Конференции
Оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту/ Развитие функциональной грамотности школьников
Көмек/ Помощь
Курстар тiзімі