Auto Enrol

«МЕКТЕПТЕГІ «ҚАЗАҚ ТІЛІ» ЖӘНЕ «ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ» САБАҚТАРЫ: БАСЫМДЫҚТАР ЖӘНЕ ЖЕТІЛДІРУ СТРАТЕГИЯЛАРЫ» ПЕДАГОГТЕРДІҢ БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ КУРСЫ


Бағдарламаның мақсаты: білім алушылардың ерекше қажеттіліктерін қанағаттандыруда, бағалаудың теориялық және практикалық аспектілерін  қолдануда мұғалімнің пәндік құзыреттілігі мен функционалдық сауаттылығын жетілдіру.

Бағдарламаның міндеттері:

  • қазақ тілін және қазақ әдебиетін оқытуда мұғалімнің практикалық және пәндік құзыреттілік деңгейін  жетілдіру;
  • білім алушылардың метатанымдық дағдыларын дамытудың  практикалық тәсілдерін меңгеру;
  • оқыту үдерісінде әр білім алушының қабілеті мен қажеттілігін ескере отырып,  инклюзивті білім беруді жетілдіру;
  • білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалауда  модификациялау тәсілдерін тиімді қолдану жолдарын меңгеру;
  • білім алушылардың ерекше қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін инклюзивті оқу ортасын құруға бағытталған сабақ жоспарын әзірлеу.

Оқу нәтижелері:

Тыңдаушылар

  • оқытудың әртүрлі әдіс-тәсілдерін қолданып, практикалық тапсырмаларды түрлендіру әдістемесін жетік меңгереді;
  • білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалауда баламалы оқу жоспарына сай  тапсырмаларды іріктейді, тәжірибеде тиімді қолданады;
  • инклюзивті білім берудің теориялық негіздерін талдайды, білім  алушылардың оқу нәтижелерін бағалау жолдарын меңгереді;
  • баламалы оқу жоспарына сай білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың бейімделген тәсілдерін тиімді қолданады;
  • педагогикалық-психологиялық қолдау көрсету арқылы инклюзивті оқу ортасын құруға бағытталған сабақ жоспарын әзірлейді.

Курс көлемі: 120 академиялық сағат.

ПШО филиалдарының контактілері https://sdo.cpm.kz/local/staticpage/view.php?page=03_11