«Эссе жазу»  педагогтердің біліктілігін арттыру курсы

   Бағдарлама тыңдаушылардың эссе жазу дағдыларын дамытуға, оларды эссенің академиялық  жазалым ретінде мақсаттарымен, міндеттерімен, құрылымымен, мазмұнымен және оны тексеруге арналған бағалау критерийлерімен таныстыруға бағытталған. Курсты оқу ұзақтығы Бағдарламаға қосымша берілген оқу жоспарына сәйкес 40 академиялық сағатты құрайды.

Бағдарламаның мақсаты: тыңдаушылардың эссе жазуға үйрету және оны бағалау аспектілері бойынша практикалық дағдылары мен теориялық білімдерін дамыту.

Бағдарламаның міндеттері:

1) тыңдаушылардың эссе жазуға үйретудің теориялық аспектілері туралы білімдерін кеңейту;

2) эссе түрлерін сапалы жазуға дайындайтын тәсілдер мен техникаларды зерделеу және талдау;

3) бағалау критерийлеріне сәйкес эссені бағалау тәсілдерімен танысу.

Оқу нәтижесі:

Тыңдаушылар:

1) эссенің түрлері, мақсаттары, жанрлық, құрылымдық ерекшеліктері туралы білімдерін кеңейтеді және жүйелейді;

2) эссенің әр түрінде оқушылардың өз ойларын жеткізе білуін дамыту әдістерін біледі;

3) бағалау критерийлерін негізге ала отырып эссені талдау және бағалау дағдыларын меңгереді.



Курс повышения квалификации педагогов «Назарбаев Интеллектуальные школы» «Написание эссе» 

     Настоящая Программа направлена на ознакомление слушателей с целями, задачами, структурой и содержанием эссе как академическим письмом, на развитие навыков по написанию эссе, его проверки и критериев оценивания. Продолжительность курсового обучения слушателей составляет 40 академических часов по учебному плану согласно приложению к настоящей Программе.

Цель Программы:  развитие теоретических знаний и практических навыков слушателей по обучению написанию и оцениванию эссе.

Задачи Программы:

1) расширить знания слушателей о теоретических аспектах обучения написанию эссе;

2) рассмотреть и проанализировать приемы и техники, способствующие качественному написанию эссе различного типа;

3) ознакомятся с подходами оценивания эссе в соответствии с критериями оценивания.

Результаты обучения:

Слушатели:

1) расширят и систематизируют знания о типах, целях, жанровых и структурных особенностях эссе;

2) овладеют приемами развития у учащихся умения изложения собственных мыслей в форме эссе различного типа;

3) освоят навыки и умения анализировать и оценивать эссе на основе критериев оценивания.