«Мектепті басқарудағы инновациялық менеджмент» орта білім беру ұйымдары басшыларының біліктілігін арттыру 


Бағдарламаның мақсаты: жалпы білім беру ұйымдары басшыларын үздік халықаралық тәжірибе негізінде инновациялық менеджмент саласы бойынша кәсіби дамыту.

Бағдарламаның міндеті:

1) инновациялық менеджмент және жобалық менеджмент негізінде мектептің дамуын стратегиялық жоспарлау дағдыларын қалыптастыру;

2) мектеп мәдениеті мен білім беру инновациялары негізінде кәсіби баулу қоғамдастықтары мен әлеуметтік серіктестік арқылы педагогтердің кәсіби дамуын басқару дағдыларын жетілдіру;

3) мектепішілік бақылау, мониторинг және эвалюация негізінде білім беру процесінің сапасын басқару және бағалау дағдыларын жетілдіру;

4) рефлексия, көшбасшылық және өзіндік менеджмент негізінде тұлғалық-кәсіби даму дағдыларын дамыту.

Оқу нәтижелері:

1) Білім беру процесін мониторингілеу барысында жинақталған деректерді талдау негізінде мектептің стратегиялық даму жоспарын әзірлейді.

2) Мектеп мәдениеті және білім беру инновациялары негізінде кәсіби баулу қоғамдастықтары мен әлеуметтік серіктестік арқылы педагогтердің кәсіби дамуын басқару модельдерін жасайды.

3) Жоспарлау, ұйымдастыру, іске асыру және бағалау процестерінің сапасын басқару нәтижелері бойынша мектептің стратегиялық даму жоспарын жақсарту туралы рефлексия жасайды.

4) Мектепті табысты басқару үшін өзінің тұлғалық-кәсіби даму бағыттарын айқындайды.Повышения квалификации руководителей организаций среднего образования «Инновационный менеджмент в управлении школой»


Цель Программы: профессиональное развитие руководителей общеобразовательных организаций в области инновационного менеджмента на основе лучших практик международного опыта.

Задачи Программы:

1) сформировать навыки стратегического планирования развития школы на основе инновационного и проектного менеджмента;

2) развить навыки управления профессиональным развитием педагогов через профессиональные обучающиеся сообщества и социальное партнерство на основе школьной культуры и образовательных инноваций;

3) совершенствовать навыки управления качеством и оценивания образовательного процесса на основе внутришкольного контроля, мониторинга и эвалюации.

4) Развивать навыки личностно-профессионального развития на основе рефлексии, лидерства и самоменеджмента.

Результаты обучения:

1) Разрабатывают стратегический план развития школы на основе анализа данных полученных в ходе мониторинга образовательного процесса.

2) Создают модели управления профессиональным ростом педагогов через профессиональные обучающиеся сообщества и социальное партнерство на основе школьной культуры и образовательных инноваций.

3) Рефлексируют над улучшением стратегического плана развития школы по результатам управления качеством процессов планирования, организации, реализации и оценивания.

4) Определяют направления личностно-профессионального развития для успешного управления школой.«БІЛІМ БЕРУДЕГІ МЕНЕДЖМЕНТ» ОРТА БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМДАРЫ БАСШЫЛАРЫНЫҢ  БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ КУРСЫ 

 

Курс жалпы білім беретін мектептердің заманауи жұмыс істеуі жағдайында орта білім беру ұйымдары басшыларының басқарушылық құзыреттілігін арттыруға бағытталған.  

Мақсаты: Тыңдаушылардың басқару қызметін тиімді ұйымдастыруда және білім беру саласының алдында тұрған міндеттерді белсенді шешудегі кәсіби білімі мен дағдыларын қалыптастыру. 

Міндеттері: 

 • Тыңдаушылардың білім беру-құқықтық кеңістікте жұмыс істеу үшін қажетті білімі мен дағдыларын қалыптастыру; 
 • Тыңдаушылардың мектептегі әдістемелік жұмысты басқарудың заманауи тәсілдері мен түрлерін, әдістерін қолдануда білім мен дағдыларды меңгеруіне, педагогтердің ғылыми-зерттеу мәдениетін, мектеп шеңберіндегі және әдістемелік көшбасшылық дағдыларын қалыптастыруына жағдай жасау; 
 • мектеп директорының көшбасшылық қасиеттерін қалыптастыру, өзгерістерді басқару бойынша инновациялық мектепішілік менеджмент, оқу-тәрбие процесі сапасының мектепішілік бақылауы мен мониторингін жоспарлау және жүзеге асыру мәселелері бойынша технологиялық және басқарушылық білім мен дағдыларды меңгеруін қамтамасыз ету; 
 • оқу-тәрбие процесінің сапасын мониторингілеу мен бағалаудың, оларды басқару мәселелерін шешу барысында қолдана білудің заманауи әдіс-тәсілдері мен түрлері, технологиялары мен құралдары туралы білімді меңгеруін қамтамасыз ету.  

Оқу нәтижелері: 

Курс тыңдаушылары: 

 1. білім беру және басқару қызметінде нормативтік құқықтық актілерді қолданады; 
 2. мектеп менеджментінің негіздерін меңгереді, өзгерістерді  басқаруды және мектептің дамуын стратегиялық жоспарлауды үйренеді; 
 3. мектепішілік бақылауды жоспарлау, ұйымдастыру және іске асыру мәселелері бойынша басқару мәдениетінің негізгі компоненттерін меңгереді;  
 4. оқу-тәрбие процесі мен білім беру ұйымы қызметінің сапасын мониторингілеу мен бағалаудың тұжырымдамалық негіздерімен танысады; 
 5. білім беру ұйымының қызметі мен білім беру бағдарламаларын іске асыру нәтижелеріне мониторинг жүргізу және бағалау әдістерін, технологиялары мен құралдарын меңгереді. 


КУРС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ"


Курс направлен на повышение управленческой компетентности руководителей организаций среднего образования в современных условиях функционирования общеобразовательных школ. 

Цель:  

Формирование у Слушателей профессиональных умений и навыков эффективной организации управленческой деятельности, активного решения задач, стоящих перед системой образования. 

Задачи: 

 • сформировать у Слушателей знания и умения для работы в современном образовательно-правовом пространстве; 
 • способствовать освоению знаний и умений по использованию современных подходов, форм и методов управления методической работой школы, формированию у педагогов научно-исследовательской культуры и навыков школьного и методического лидерства; 
 • обеспечить овладение технологическими и управленческими знаниями и навыками по вопросам формирования лидерских качеств руководителя школы, инновационного внутришкольного менеджмента по управлению изменениями, планирования и реализации внутришкольного контроля и мониторинга качества учебно-воспитательного процесса; 
 • обеспечить освоение знаний о современных подходах, методах, видах, технологиях и инструментах мониторинга и оценки качества учебно-воспитательного процесса и применении их в решении управленческих вопросов. 

Результаты обучения: 

Слушатели курса: 

 1. применяют нормативно-правовые акты в образовательной и управленческой деятельности; 
 2. овладеют основами школьного менеджмента, обучатся управлению изменениями и стратегическому планированию развития школы; 
 3. овладеют основными компонентами управленческой культуры, вопросами планирования, организации и реализации внутришкольного контроля; 
 4. ознакомятся с концептуальными основами мониторинга и оценки качества учебно-воспитательного процесса и деятельности организации образования; 
 5. научатся применять инструменты мониторинга в оценке результатов деятельности организации образования и реализации образовательных программ. 


Қазақстан Республикасының жалпы білім беру ұйымдарының басшыларының біліктілігін арттыру курсы

Бағдарламаның мақсаты

Үздік әлемдік педагогикалық тәсілдер мен білім беру тәжірибесі негізінде Қазақстан Республикасы жалпы білім беру ұйымдары басшыларын кәсіби дамыту.

Бағдарламаның міндеттері:

1)   заманауи мектеп басшысының рөлі мен миссиясы, жеке тұлға ретінде және кәсіби тұрғыдан өзін-өзі жетілдіру, мұғалімдердің кәсіби дамуына қолдау көрсету туралы түсінігін дамыту;

2) басшылардың көшбасшылық және басқару, стратегиялық жоспарлау және болжау салаларында түйінді құзыреттіліктерін қалыптастыру;

3)   басшыларға өзінің қызметін, мұғалімдер мен оқушылардың қызметін жақсартуға бағытталған дағдыларды, жұмыс түрлерін, әдістер мен тәсілдерді үйрету;

4)  кәсіби және әлеуметтік әріптестікті орнату, ата-аналармен және жалпы жұртшылықпен бірлесіп жұмыс істеу, қоғамдастық құру жөніндегі тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру.


Курсы повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций Республики Казахстан

Цель Программы:

профессиональное развитие руководителей общеобразовательных организаций Республики Казахстан на основе лучших мировых педагогических подходов и образовательной практики.

Задачи Программы:

1) развить у слушателей понимание роли и миссии современного руководителя, личного и профессионального самосовершенствования, поддержки профессионального развития учителей;

2) сформировать у слушателей ключевые компетенции в области лидерства и управления, стратегического планирования, менеджмента и прогнозирования;

3)  научить слушателей навыкам, методам, формам и подходам по улучшению собственной деятельности и деятельности учителей и учащихся;

4)  сформировать у слушателей практические навыки по установлению профессионального и социального партнерства, совместной работы с родителями и обществом в целом, созданию сетевого сообщества.


"Көшбасшылық және шағын жинақты мектепті басқару" шағын жинақты мектеп басшыларының біліктілігін арттыру курсы


Бағдарламаның мақсаты

Үздік әлемдік педагогикалық тәсілдер мен білім беру тәжірибесі негізінде Қазақстан Республикасы жалпы білім беру ұйымдары басшыларын кәсіби дамыту.

Бағдарламаның міндеттері:

1)   заманауи мектеп басшысының рөлі мен миссиясы, жеке тұлға ретінде және кәсіби тұрғыдан өзін-өзі жетілдіру, мұғалімдердің кәсіби дамуына қолдау көрсету туралы түсінігін дамыту;

2) басшылардың көшбасшылық және басқару, стратегиялық жоспарлау және болжау салаларында түйінді құзыреттіліктерін қалыптастыру;

3)   басшыларға өзінің қызметін, мұғалімдер мен оқушылардың қызметін жақсартуға бағытталған дағдыларды, жұмыс түрлерін, әдістер мен тәсілдерді үйрету;

4)  кәсіби және әлеуметтік әріптестікті орнату, ата-аналармен және жалпы жұртшылықпен бірлесіп жұмыс істеу, қоғамдастық құру жөніндегі тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру.
Курсы повышения квалификации руководителей малокомплектных школ "Лидерство и управление в малокомплектной школе"

Цель Программы:

профессиональное развитие руководителей общеобразовательных организаций Республики Казахстан на основе лучших мировых педагогических подходов и образовательной практики.

Задачи Программы:

1) развить у слушателей понимание роли и миссии современного руководителя, личного и профессионального самосовершенствования, поддержки профессионального развития учителей;

2) сформировать у слушателей ключевые компетенции в области лидерства и управления, стратегического планирования, менеджмента и прогнозирования;

3)  научить слушателей навыкам, методам, формам и подходам по улучшению собственной деятельности и деятельности учителей и учащихся;

4)  сформировать у слушателей практические навыки по установлению профессионального и социального партнерства, совместной работы с родителями и обществом в целом, созданию сетевого сообщества.«Мектепке дейінгі ұйымды басқарудың тиімді менеджменті» мектепке дейінгі ұйым басшыларының біліктілігін арттыру курсы


Бағдарламаның мақсаты: мектепке дейінгі білім беру мазмұнын жаңарту аясында басшылардың мектепке дейінгі ұйымды басқарудың жаңашыл әдістерін қолданудағы кәсіби құзыреттілігін  арттыру.

Бағдарламаның міндеттері:

1) мектепке дейінгі білім беру саласындағы тиімді басқару қызметі үшін теориялық білімдер мен практикалық тәсілдерді өзектендіру, мектепке дейінгі ұйымды басқару дағдыларын жетілдіру;

2) мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мазмұны арқылы ХХІ ғасыр дағдыларын, функционалдық сауаттылықты қалыптастыру қажеттілігі туралы түсінік беру;

3) мектепке дейінгі ұйымда және отбасында мектеп жасына дейінгі балалардың психофизиологиялық ерекшеліктеріне сәйкес денсаулығын сақтауды, нығайтуды және дамытуды қамтамасыз ету жөніндегі білімін кеңейту;  

4) мектепке дейінгі ұйымды дамытудың өзекті проблемаларын талдау, анықтау, шешу және педагогтердің кәсіби дамуына қолдау көрсету үшін басқару мен көшбасшылықтың заманауи теорияларын қолдануды меңгерту;

5) білім беру мазмұнын жаңарту аясында жаңа кәсіби міндеттерді шешу, мектепке дейінгі ұйымның даму  стратегиясын әзірлеу мен оны жүзеге асыру білігінің қалыптасуына ықпал ету.Курсы повышения квалификации руководителей дошкольных организаций «Эффективный менеджмент в управлении дошкольной организацией»


Цель Программы: повышение профессиональной компетентности руководителей в использовании инновационных методов в управлении дошкольными организациями в условиях обновления содержания дошкольного образования.

Задачи Программы:

1) актуализировать теоретические знания и практические способы для эффективной управленческой деятельности в сфере дошкольного образования, совершенствовать навыки управления дошкольной организацией;

2) дать разъяснение необходимости формирования навыков ХХІ века, функциональной грамотности через содержание дошкольного воспитания и обучения;

3) расширить знания о развитии, обеспечении охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста в семье и дошкольной организации в соответствии с психофизиологическими особенностями;

4) научить применять современные теории управления и лидерства для анализа, постановки и решения актуальных проблем развития дошкольной организации, поддержки профессионального развития педагогов;

5) способствовать формированию умений решать новые профессиональные задачи в рамках обновления содержания образования, разрабатывать и реализовывать стратегии развития дошкольной организации;

6) сформировать навыки разработки стратегии развития дошкольной организации и осознанную готовность к руководству данным процессом.