Auto Enrol

Мектептегі  ағылшын тілі сабағы: басымдықтар мен жетілдіру стратегиялары»  педагогтердің біліктілігін арттыру курсы

Бағдарламаның мақсаты: ағылшын тіт мұғалімдерінің пәндік білім, бағалау және инклюзивті орта қалыптастыру саласындағы кәсіби құзыреттілігін жетілдіру.

Бағдарламаның міндеттері:

1)  ағылшын тілінің мазмұны мен құрылымының әдіснамалық негіздері туралы білім мен түсінікті қамтамасыз ету;

2)  ағылшын тілін оқытудағы практикалық қызметке дайындық ретінде мұғалімдердің пән бойынша білімін тереңдету; сөйлеу әрекетінің төрт түрі: айтылым, тыңдалым, оқылым және жазылымды меңгерту бойынша білімін кеңейту;

3)  оқушыларға грамматикалық құрылымдарды қолдануды, грамматикалық және лексикалық тапсырмаларды орындау дағдыларын үйрету үшін қажетті білік-дағдыларды қалыптастыру;

4)  мұғалімдердің белгілі бір бөлімдер мен ортақ тақырыптар бойынша лексикалық қорын кеңейтуді қамтамасыз ету; оқу мақсаттарын, оқушылардың жас ерекшеліктерін, ортақ тақырыптарды ескере отырып, ресурстарды таңдау және тапсырмалар құрастыру дағдыларын жетілдіру;

5)  Тыңдаушылардың инклюзивті оқыту ортасын құру дағдыларын қалыптастыру;

6)  бағалауға арналған тапсырмаларды әзірлеу дағдыларын жетілдіру.

Оқу нәтижелері

  Тыңдаушылар:

1)  пән мазмұнын тереңдете зерделейді және оқу бағдарламасының талаптары деңгейінде қолданады;

2)  өз тәжірибесінде сөйлеу әрекетінің төрт түрін: айтылым, тыңдалым, оқылым және жазылымды пән мазмұны аясында қолданады;

3)  Тыңдаушылар оқушыларға грамматикалық құрылымдарды қолдануды, грамматикалық және лексикалық тапсырмаларды орындау дағдыларын үйрету үшін қажетті дағдыларын қалыптастырады;

4)  сабақты жоспарлау барысында ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалардың қажеттіліктерін ескереді;

5)  әртүрлі бағалау тапсырмаларын әзірлейді және оларға дескрипторлар құрастырады.

Курс көлемі: 120 академиялық сағат.

ПШО филиалдарының контактілері https://sdo.cpm.kz/local/staticpage/view.php?page=03_11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Курс повышения квалификации педагогов «Урок английского языка в школе: фокусы и стратегии и улучшений»

Цель Программы: совершенствование профессиональной компетентности учителей английского языка в области предметных знаний, оценивания и создания инклюзивной среды.

 Задачи Программы:

1)  обеспечить знание и понимание методологических основ содержания и структуры английского языка;

2)  углубить предметные знания учителей с подготовкой к практической деятельности по преподаванию английского языка, расширить знания о четырех видах речевой деятельности: говорения, аудирования, чтения, письма.

3)  сформировать определенные навыки и умения, необходимые для использования обучающимися в применении грамматических конструкций, выполнении грамматических и лексических заданий;

4)  обеспечить расширение лексического запаса учителей по определенным разделам и сквозным темам, развить умения в отборе ресурсов и разработке заданий с учетом содержания целей обучения, возрастных особенностей школьников, сквозных тем.

5)  формирование у Слушателей умения создания инклюзивной учебной среды;

6)  совершенствование навыков разработки заданий для оценивания.

Результаты обучения

Слушатели:

1)  углубят и будут использовать предметное содержание на уровне требований учебной программы;

2)  будут применять четыре вида речевой деятельности: говорение, аудирование, чтение, письмо в контексте предметного содержания в собственной практике;

3)  будут сформированы навыки Слушателей по обучению школьников применению грамматических конструкций, выполнению грамматических и лексических заданий, поиску ресурсов; 

4)  будут учитывать потребности детей с особыми образовательными потребностями при планировании урока;

5)  разработают задания разного типа для оценивания и составят дескрипторы к ним.

Объем курса: 120 академических часов.

Контакты филиалов ЦПМ https://sdo.cpm.kz/local/staticpage/view.php?page=03_11