Жетісу облысының жетекші мектептерінің Форумы 

"Жетекші мектеп-педагогикалық қоғамдастықтардың ынтымақтастық серіктестігінің интеграторы"

 Форум ведущих школ области Жетісу 

"Ведущая школа – интегратор коллаборативного сотрудничества педагогических сообществ"  


Ұйымдастырушылар: Педагогикалық шеберлік орталығы 

Организаторы: Центр педагогического мастерства 

Форумның сайты/Сайт форума: https://sdo.cpm.kz/local/crw/course.php?id=1106 

Өткізу жолы: офлайн/онлайн.

Өтетін орны: Талдықорған қ. Барлыбек Сырттанұлы атындағы №25 орта мектебі. 

Мекен-жайы: Талдықорған қаласы, Қабанбай батыр көшесі, 180. 

Формат проведения: онлайн и офлайн. Место проведения: средняя школа №25 им. Барлыбека Сырттанулы г.Талдыкорган. 

Адрес школы: г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра, 180 

Ұйымдастыру жарнасы: 4000 (төрт мың) теңге
Организационный взнос: 4000 (четыре тысячи) тенге
Өткізу уақыты: 15 желтоқсан 2022 ж. 

Время проведения: 15 декабря 2022 г. 

Қатысушылар - жетекші мектептердің үйлестірушілері, мектептердің әдістемелік белсенділерінің мүшелері, облыстық, аудандық және қалалық білім беруді дамытудың оқу-әдістемелік орталықтарының әдіскерлері.

Участники - координаторы ведущих школ, члены методического актива школ, методисты областного, районных и городских учебно-методических центров развития образования. 

Барлығы: 120 қатысушы. 

Всего: 120 участников. 

Форумның мақсаты – озық педагогикалық тәжірибені ұсыну үшін ұйымдастырушылық-әдістемелік жағдайлар жасау және облыстың жетекші мектеп мұғалімдерінің біліктілігін арттыруда қолдау көрсету.

Цель форума – создание организационно-методических условий для презентации передового педагогического опыта и поддержки профессионального развития учителей ведущих школ области.

Форумнын бағдарламасын жүктеу / Скачать программу Форума