"Lesson Study оқыту тәжірибесін жақсарту тәсілі ретінде" аймақтық ғылыми-практикалық конференциясы 

2022 жылғы 10 желтоқсан, Қостанай қ. 

 

ҚҰРМЕТТІ ӘРІПТЕСТЕР! 

 

 2022 жылы сіздерді "Назарбаев Зияткерлік мектептері" Педагогикалық шеберлік орталығының Қостанай филиалы 10 желтоқсанда "LESSON STUDY ОҚЫТУ ПРАКТИКАСЫН ЖАҚСАРТУ ТӘСІЛІ РЕТІНДЕ" тақырыбында өткізілетін өңірлік ғылыми-практикалық конференцияға қатысуға шақырады 

Конференцияның ресми сайты: https://sdo.cpm.kz/local/crw/course.php?id=1095

Өтетін орны: Қостанай қ. физика-математика бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі 

Мекен-жайы:  Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 239 

 

Өтетін күні мен уақыты: 2022 жылғы 10 желтоқсан, 11:00 – 15:00 

 

Конференцияның жұмыс тілі: қазақ, орыс. 

 

Конференцияға қатысу жарнасы: 4000 теңге (сертификаттар конференцияға қатысқаны үшін төленген қатысушыларға беріледі) 

 

Конференцияның мақсаты: Lesson Study тәсілін іске асыру бойынша Қостанай облысы педагогтерінің үздік тәжірибесін анықтау және тарату 

 

Конференцияның күтілетін нәтижелері 

* Lesson Study тақырыбы шеңберінде тәжірибе алмасу үшін Қостанай облысының педагогтеріне диалог алаңын ұсыну; 

* Қостанай облысының білім беру мекемелерінде Lesson Study тәсілін іске асыру процесі туралы мүдделі тұлғаларды Интернет желісінде ресми хабардар ету. 

 

Қатысушылар: КМПУ профессор-оқытушылар құрамы, Қостанай қаласындағы ПШО филиалының менеджерлері, Қостанай қаласындағы ФМН НЗМ педагогтары, мектеп командалары, мектеп активтері, Lesson Study процесіне тартылған Қостанай облысының педагогтері. 

 

Конференцияның жұмыс тәртібі: 

11: 00 – пленарлық отырыс. 

                 Кофе-брейк 

12:30 Lesson Study тәсілінің мәселелерін талқылауға арналған  секциялық отырыстар 

14:30 - "Педагогикалық желі". Диалог алаңы. 

 

Секциялық отырыстардың тақырыптары 

1. Мұғалімдердің ғылыми-зерттеу практикасы мұғалімдердің кәсіби дамуының тәсілі ретінде. 

2.Сабақты зерттеуден бастап балалардың оқуын жақсартуға дейін 

3.Мұғалімдердің зерттеу дағдыларын дамытудағы мұғалімдердің өзара әрекеттесуінің рөлі 

4. Мұғалімнің зерттеу қызметі: артықшылықтары мен кедергілері 

 

Қатысу түрі: 

Секциялық отырыстардың тақырыптық бағыттары бойынша 10 минутқа дейін презентация ұсыну 

 

Конференция мазмұны бойынша сұрақтар үшін: 

Мурзағгалиева Арилана Ермековна 8 775 980 00 50 (орыс.яз) 

Сагадиева Кенжегүл Биахметқызы 8 775 210 49 75 (қаз.яз) 

 

Техникалық мәселелер бойынша: Успанов Азамат Ахметұлы 87078383602  

 

 

Тіркеу және төлеу жөніндегі Нұсқаулық: 

PS: төлем кез-келген картамен мүмкін. 
 

Разрыв страницы 

Региональная научно-практическая конференция  «Lesson Study как способ улучшения практики преподавания» 

10 декабря 2022 года, г. Костанай 

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ! 

 В 2022 году вас ждет Костанайский филиал Центра педагогического мастерства «Назарбаев Интеллектуальные школы» приглашает принять участие в региональной научно-практической конференции, проводимой 10 декабря  на тему   «LESSON STUDY КАК СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ ПРАКТИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ» . 

Официальный сайт конференции: https://sdo.cpm.kz/local/crw/course.php?id=1095

Место проведения: Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления г. Костанай.  

Адрес:пр-т. Нурсултана Назарбаева 239 

 

Дата и время проведения:10  декабря 2022 г., 11:00 – 15:00 

 

Рабочий язык конференции:казахский, русский. 

Взнос за участие в конференции:4000 тенге  (сертификаты будут выданы участникам, оплатившим участие в конференции) 

Цель конференции:  

выявление и распространение лучшего опыта педагогов Костанайской области по реализации подхода Lesson Study 

Ожидаемые результаты конференции:  

  • предоставить диалоговую площадку педагогам Костанайской области для обмена опытом в рамках тематики Lesson Study; 

  • официальное информирование в сети Интернет заинтересованных лиц о процессе реализации подхода Lesson Study в образовательных учреждениях Костанайской области. 

 

Участники: профессорско-преподавательский состав КГПУ, менеджеры филиала ЦПМ в г. Костанай, педагоги НИШ ФМН г. Костанай, школьные команды, школьные активы, педагоги  Костанайской области, вовлеченные в процесс Lesson Study. 

 

Режим работы конференции: 

11:00 –  Пленарное заседание. 

                 Кофе-брейк 

12:30 –  Секционные заседания для обсуждения вопросов подхода Lesson Study 

14:30 – «Педагогический нетворкинг». Диалоговая площадка. 

 

Темы секционных заседаний 

1. Исследовательская практика учителя как способ профессионального развития педагогов. 

2.От Исследования урока к улучшению обучения детей 

3.Роль взаимодействия педагогов в развитии исследовательских навыков учителей 

4. Исследовательская деятельность учителя: преимущества и барьеры 

 

Форма участия: 

Выступление с презентацией по тематическим направлениям секционных заседаний до 10 минут.  

 

Для вопросов: 

По содержанию конференции 

Мурзагалиева Арилана Ермековна 8 775 980 00 50 (рус.яз) 

Сагадиева Кенжегуль Биахметовна 8 775 210 49 75 (каз.яз) 

 

По техническим вопросам: Успанов Азамат Ахметулы 87078383602  

 
 

Инструкция по регистрации и оплате: 

PS: Оплата возможна любой картой.