Облыстық ғылыми – тәжірибелік конференция

«САБАҚТЫ ЗЕРТТЕУ: ҚАЗАҚСТАН МЕКТЕПТЕРІНІҢ ТӘЖІРИБЕСІ»

03 қараша 2021 ж.,  Талдықорған қ.

ҚҰРМЕТТІ ӘРІПТЕСТЕР!

 "Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығының Талдықорған қаласындағы филиалы сіздерді 03 қараша 2021ж.  «САБАҚТЫ ЗЕРТТЕУ: ҚАЗАҚСТАН МЕКТЕПТЕРІНІҢ ТӘЖІРИБЕСІ» (әрі қарай – конференция) тақырыбында  өтетін  ғылыми-тәжірибелік конференцияға қатысуға шақырады.

Конференцияның ресми сайты: https://sdo.cpm.kz/local/crw/course.php?id=544

Өткізу орны: онлайн

Платформа: Zoom

Өтетін күні: 03 қараша 2021 г.

Тіркеудің басталу уақыты: 09.30

Конференцияның мақсаты:

Сабақты зерттеу тәжірибесін тарату арқылы  Алматы облысы жалпы білім беретін     мектеп мұғалімдерінің  оқыту мен оқу тәжірибелерін жетілдіру, зерттеу дағдыларын дамыту  

Конференцияның  міндеттері:

  • «Сабақты зерттеу»: креативтілік және ғылыми дәлдік деген түсініктерді  нақты меңгеруге үлес қосу ;
  • коллаборативті орта  құру арқылы Сабақты зерттеу туралы білім және   жинақталған  тәжірибемен алмасуға  көмек көрсету;
  • «Сабақты зерттеу» тәсілін енгізу және жүзеге асырудың тиімді әдістерін меңгеру дағдыларын дамытуға   жағдай жасау

Конференцияны өткізу түрі: онлайн.

Конференцияның жұмыс тілдері: қазақша, орысша

Конференцияға қатысушылар:

Конференцияға  Талдықорған қ. Назарбаев Зияткерлік мектебінің директоры және жалпы білім беру мектептердің директорлары, сабақты зерттеу бойынша мектеп тренерлері, әдістемелік жұмыс бойынша мектеп директорының орынбасарлары,   Талдықорған қ. Назарбаев Зияткерлік мектебінің зерттеуші-мұғалімдері мен жалпы білім беру мектептерінің зерттеуші-мұғалімдері. Сондай-ақ, аудан, аймақ, мектеп аясында Сабақты зерттеу тәсілін енгізу бойынша тәжірибелері бар ЖМ координаторлары шақырылады

Конференция бағдарламасын жүктеу

Областная научно-практическая конференция

«ИССЛЕДОВАНИЕ УРОКА: ОПЫТ КАЗАХСТАНСКИХ ШКОЛ»

03 ноября 2021 г., г. Талдыкорган

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Филиал Центра педагогического мастерства в г.Талдыкорган, АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» приглашает Вас принять участие в онлайн научно-практической конференции «ИССЛЕДОВАНИЕ УРОКА: ОПЫТ КАЗАХСТАНСКИХ ШКОЛ» (далее – Конференция), проводимой 03 ноября 2021 г. в г. Талдыкорган.

Официальный сайт Конференции: https://sdo.cpm.kz/local/crw/course.php?id=544

Место проведения: онлайн

Платформа: Zoom

Дата проведения: 03 ноября 2021 г.

Время начала регистрации: 09.30

Цель Конференции:

Совершенствование практики преподавания и обучения,  развитие исследовательской деятельности учителей общеобразовательных  школ регионов Алматинской области через  обмен и трансляцию опыта по Исследованию урока.

Задачи Конференции:

  • способствовать чёткому пониманию ключевых характеристик подхода «Исследование урока»: креативность и научная точность;
  • содействовать обмену навыками и опытом по реализации Исследования урока через организацию коллаборативной среды;
  • создать условия для совершенствования навыков по овладению эффективными методами внедрения и реализации подхода «Исследование урока».

Формат проведения Конференции: онлайн.

Рабочие языки Конференции: казахский, русский.

Участники конференции:

К участию в Конференции приглашаются директор  Назарбаев Интеллектуальной школы г.Талдыкорган и директора общеобразовательных школ,  тренеры по исследованию, заместители директора по методической работе,  учителя-исследователи Назарбаев Интеллектуальной школы г. Талдыкорган и общеобразовательных школ. Так же координаторы ВШ области, имеющие опыт проведения Исследования урока в рамках школы, района, региона.

Скачать программу конференции