Auto Enrol

«Тиімді оқыту» педагогтердің біліктілігін арттыру курсы

Бағдарлама мақсаты:

Тиімді оқытуды іске асыру мақсатында мұғалімнің кәсіби дамуын жетілдіру.

Бағдарлама мінденттері:

1. Бағдарламаның теориялық негіздері бойынша тұжырымдамалық білім мен түсінік қалыптастыру.

2. Бағдарламаның негізгі бағыттары мен мазмұнына сәйкес мұғалімнің тәжірибелік дағдылары мен біліктілігін жетілдіру:

• оқушыларды оқу үдерісіне тарту;

• тізбектелген сабақтар топтамасын жоспарлау;

• оқушыларды тиімді түрде жүйелі бағалау;

•  сабақты жоспарлау үдерісі туралы рефлексия.

3. Мұғалімді мектеп мұғалімдерінің кәсіби қоғамдастығы аясында белсенді жұмыс істеуге дайындау

Бағдарламадан күтілетін нәтижелер:

• Мұғалімде тұжырымдамалық түсінік пен тәжірибелік дағдылар негізі қалыптасады;

• Мұғалім өз тәжірибесі туралы сын тұрғысынан ойлану (рефлексия) дағдыларын, өзін-өзі жетілдіру қабілетін иеленеді;

• Мектеп мұғалімдерінің кәсіби қоғамдастығы аясында белсенді жұмыс істеуге дайын болады.

Барлық оқу кезеңіндегі академиялық сағаттардың жалпы саны 296 сағатты құрайды, оның ішінде: қашықтықтан оқыту 200 сағат, мектептегі тәжірибе 96 сағат. 

Оқу жоспары оқытудың келесі кезеңдерін көрсетеді: 

  • бірінші кезең – теориялық (синхронды оқыту) (160 сағат көлемінде); 
  • мектептегі тәжірибе (асинхронды оқыту) (96 сағат көлемінде); 
  • екінші кезең - рефлексивті (синхронды оқыту) (40 сағат көлемінде).

ПШО филиалдарының контактілері https://sdo.cpm.kz/local/staticpage/view.php?page=03_11